โครงการของ N4Life

01

Dec'20

โครงการ “นวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต”

ขอแนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักกับโครงการดีๆ “โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้ส่งประกวดโครงการในด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งมีรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,000,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเป็นทีม โดยหนึ่งทีมจะต้องประกอบด้วยนักเรียนอย่างน้อย 2 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 คน โครงการที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา …

Read More